Кафедра

Завідувач кафедрою: доктор економічних наук, професор
Малярець Людмила Михайлівна

Кафедра вищої математики й економіко-математичних методів була в числі кафедр, що започаткували створення інженерно-економічного інституту в 1930 році. Кафедра забезпечує формування стійкої сучасної фундаментальної основи знань при підготовці майбутніх економістів, менеджерів, аналітиків, програмістів за рахунок безперервної математичної підготовки.

На кафедрі працює один доктор наук, професор, кандидатів наук – 17 ( 68%), серед них 16 доцентів, діє аспірантура за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Для підвищення якості освітянської діяльності на кафедрі при викладанні математичних дисциплін реалізується компетентністний підхід з використанням ІТ-технологій. За всіма нормативними дисциплінами на кафедрі розроблені повні навчально-методичні комплекси та персональні навчальні системи. Викладачами кафедри написано два підручника «Математика для економістів» та «Математичне програмування» з грифом МОНУ, більше 40 навчальних посібників, розроблена навчально-діагностична система «Симплекс».

На практичних та лабораторних заняттях нормативних дисциплін «Математика для економістів», «Оптимізаційні методи і моделі», «Економетрика», «Вища й прикладна математика», «Вища математика», «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Основи дискретної математики», «Прикладна математика» викладачі кафедри цілеспрямовано формують у студентів здатність ефективно використовувати засвоєні знання. Для забезпечення формування у студента здатності продукувати нові знання за всіма дисциплінами кафедри розроблені індивідуальні науково-дослідні завдання, організовані математичні спецкурси для магістрів різних спеціальностей, діє гурток поглибленого вивчення математики та її застосувань в економіці. Щорічно члени гуртка відстоюють честь університету на Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики, де займають призові місця.

На кафедрі активно впроваджуються технології дистанційного навчання у вигляді розроблення персональних навчальних систем за кожною дисципліною. Для організації порталу знань на сторінці кафедри сайту ХНЕУ створена електронна бібліотека виданих навчально-методичних робіт кафедри, виданий довідник з математичної статистики з прикладами обчислень в Matlab, електронний варіант якого дозволяє активно вивчати процедури Matlab.

Наукова діяльність викладачів кафедри ведеться за двома напрямками: «Економіко-математичні методи і моделі для розв’язання задач в економіці в сучасних умовах» та «Розробка методичних, алгоритмічних і програмних засобів аналізу фізико-механічних полів». Результати наукових досліджень викладачі кафедри реалізують при виконанні договірних наукових робіт на підприємствах м. Харкова. та відображають в своїх численних статтях, монографіях, які публікують в Україні та за кордоном, а також впроваджують в навчальний процес.

Викладачами кафедри ведеться викладання математичних дисциплін за програмою навчання для українських та іноземних студентів на англійській мові. Кафедра забезпечує бакалаврську підготовку на іноземній мові.

Значною складовою діяльності кафедри є довузівська підготовка абітурієнтів для проходження тестування в умовах зовнішнього оцінювання. Для підвищення якості даної підготовки викладачами кафедри видано велику кількість посібників, методичних розробок.

На кафедрі ведеться довготривала наукова індивідуальна співпраця: викладач – студент – магістр – аспірант.